Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Identifikace správců Vašich osobních údajů

 

Společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., IČO: 498 23 001, Valeo Compressor Europe s.r.o., IČO: 265 04 685, VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., IČO: 261 31 056, Valeo Detection Systems s.r.o., IČO: 10969594, a společnost FTE automotive Czechia s.r.o., IČO: 272 78 581 (každá ze společností dále jen jako „Valeo“ nebo „my“), Vám tímto oznámením jakožto správci osobních údajů blíže vysvětlují podrobnosti zpracování údajů o Vaší osobě, na jejichž základě Vás lze identifikovat (dále jen „osobní údaje“), a to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

 

2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD zpracování – Jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Společnost Valeo shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, které jste odeslal(a) prostřednictvím webového formuláře umístěného na našich internetových stránkách. Vaše žádost se mohla týkat například přihlášky na volné pracovní pozice, nabídky účasti v programu určeného pro studenty, případně účasti na události pořádané společností Valeo, apod. Toto zpracování probíhá bez nutnosti Vašeho souhlasu a je založeno zejména na následujících právních základech:

 

 • zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (zejm. pracovní smlouvy) na žádost subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Valeo (nebo třetí strany), za což lze považovat například zájem na rádné administraci náborového procesu, organizaci akcí pro veřejnost k propagaci společnosti, programů pro studenty, apod., ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Ve výjimečných případech můžeme mít oprávněný zájem spočívající v ochraně našich práv v rámci soudního či jiného sporu.

 

Nad rámec výše uvedeného může Valeo zpracovávat některé kategorie osobních údajů na základě Vámi uděleného dobrovolného souhlasu (viz část 7. níže).

 

Účel zpracování osobních údajů se liší podle typu Vaší žádosti, resp. konkrétního formuláře. Účelem zpracování osobních údajů v případě odpovědi na pracovní inzerát je posouzení vhodnosti kandidáta na příslušné pracovní pozice a další vedení komunikace s Vámi v rámci náborového programu. V případě Vaší žádosti o účast v programech pro studenty či na události pro veřejnost je účelem zpracování komunikace s Vámi za účelem zajištění Vaší účasti v rámci příslušného programu.

 

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Co konkrétně o vás shromažďujeme?

 

Společnost Valeo získává Vaše osobní údaje přímo od Vás prostřednictvím Vámi vyplněného formuláře.

4. PŘÍJEMCI A PŘENOS ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ – S kým sdílíme vaše osobní údaje?

 

Společnost Valeo využívá Vaše osobní údaje interně v souvislosti s dosažením výše uvedených účelů zpracování, ale zároveň může v potřebném rozsahu předávat osobní údaje třetím osobám jakožto příjemcům osobních údajů, a to např. za účelem zajištění náborového procesu pomocí externích personálních agentur.  Společnost Valeo může osobní údaje taktéž zpřístupnit ostatním společnostem ze skupiny Valeo, a to i společnostem mimo Evropský hospodářský prostor, k čemuž má oprávněný zájem zejména s ohledem na plánování na řídící úrovni v rámci skupiny, vzhledem k potřebě správy pracovní síly, společných postupů při organizaci akcí pro veřejnost v rámci společnosti, apod. Společnost Valeo využívá taktéž zpracovatele, kteří mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Aktuální seznam příjemců osobních údajů je dostupný na požádání na emailové adrese cz.recruitment.mailbox@valeo.com

 

Aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany při předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor, provádí společnost Valeo organizační a technická bezpečnostní opatření a uzavírá dohody o předávání osobních údajů, například dohody založené na standardních smluvních doložkách EU, které Evropská komise a příslušné úřady považují za adekvátní, tak aby vždy byla zajištěna zákonnost předání a ochrana osobních údajů podle Nařízení GDPR.

 

6. DOBA UCHOVÁNÍ – Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

 

Společnost Valeo Vaše osobní údaje zpracovává výhradně v rozsahu a po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které jsou tyto údaje shromažďovány, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Naším pravidlem je vymazat osobní údaje nejdéle 3 roky poté, kdy jste byl jako uchazeč na konkrétní pozici odmítnut, abychom mohli chránit svá práva a oprávněné zájmy v případném sporu souvisejícím s přijetím do zaměstnání, respektive v případě programů pro studenty a organizace akcí pro veřejnost po skončení takové akce či programu.

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

 

Pokud v rámci odeslání formuláře udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely získávání informací o dalších událostech, pracovních nabídkách a novinkách týkajících se společnosti Valeo (newslettery), můžete tento svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Odvolání tohoto souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů předtím, než byl souhlas odvolán. Zaškrtnutím příslušného pole v rámci odeslání formuláře souhlasíte s tím, že:

 • Společnost Valeo Vám bude zasílat elektronické či papírové letáky (tzv. newslettery) obsahující informace o novinkách v oblasti náboru a zaměstnávání u kterékoliv společnosti ze skupiny Valeo a cílenou komunikaci o nabídkách vhodných volných míst a jiných forem spolupráce u kterékoli společnosti ze skupiny Valeo; a
 • Společnost Valeo bude zpracovávat, jakožto správci osobních údajů, Vámi poskytnuté osobní údaje rovněž za účelem organizování soutěží a jejich vyhodnocování, za účelem organizování dnů otevřených dveří a přednášek, za účelem managementu náboru zaměstnanců a zasílání výše uvedených newsletterů a komunikace a pro marketingové a propagační účely společností ze skupiny Valeo.

 

Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas je udělován na dobu 3 let, neodvoláte-li jej dříve.

 

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte, a to při splnění příslušných podmínek daných právními předpisy, zejména tato práva:

 • Právo na přístup k údajům: Můžete mít právo získat od společnosti Valeo potvrzení o tom, zda zpracováváme údaje o Vaší osobě, a pokud ano, vyžádat si přístup k těmto osobním údajům. Informace, ke kterým máte právo mít přístup, zahrnují také účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly, jsou nebo budou poskytnuty. Nejedná se nicméně o právo absolutní a toto právo na přístup k údajům může být omezeno zájmy jiných fyzických osob. Můžete mít také právo získat kopii svých osobních údajů, které jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu údajů: Můžete mít také právo vyžádat si od společnosti Valeo opravu nepřesných osobních údajů. V závislosti na účelech zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, například předložením doplňujícího prohlášení.
 • Právo na vymazání údajů (právo být zapomenut): Za určitých okolností máte právo vyžádat si, abychom Vaše osobní údaje vymazali.
 • Právo na omezení zpracování údajů: Za určitých okolností můžete mít právo si vyžádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů. V takových případech budou příslušné údaje označeny a budou moci být zpracovávány pouze pro vybrané účely.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: Za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje týkající se Vás, které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a takové údaje předat jinému subjektu.
 • Právo vznést námitku: Za určitých okolností můžete mít právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace a my můžeme být v takovém případě povinni přestat takové osobní údaje zpracovávat.
 • Právo podat stížnost: Máte právo kdykoliv podat stížnost dozorovému orgánu ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového orgánu v České republice jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 800; email: posta@uoou.cz.

 

Bližší informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou dostupné také na následujícím odkazu: https://uoou.gov.cz/verejnost.

 

Pokud chcete uplatnit vaše práva či máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na cz.recruitment.mailbox@valeo.com